KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA GIMNAZIJE KRANJ


1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU


OSNOVNI PODATKI


Naziv zavoda:
GIMNAZIJA KRANJ
Koroška cesta 13
4000 Kranj

Tel.: +386 4 281 17 10
E-mail: gimnazija.kranj@gimkr.si

Odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela:
Ravnatelj: mag. Aljoša Brlogar, prof.

Datum prve objave kataloga in spremembe:
Katalog je bil objavljen 16. 8. 2018. Spremembe 24. 12. 2020
Katalog je dostopen v elektronski obliki na spletni strani zavoda in v fizični obliki v tajništvu Gimnazije Kranj.


2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA


PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA


Gimnazija Kranj je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Kranj, dne 27. 2. 1992. Gimnazija Kranj je ustanovljena za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem, ki jih lahko opravlja, so določene z aktom o ustanovitvi.

Osebna izkaznica zavoda: http://www.gimkr.si/o-soli/osebna-izkaznica-sole/

Zavod vodi kot poslovni organ ravnatelj zavoda. Ravnatelju pomaga pomočnica ravnatelja, ki opravlja naloge, za katere jo je pisno pooblastil ravnatelj.

Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:
 • srednješolsko splošno izobraževanje,
 • izobraževanje odraslih.
Zavod izvaja naslednje vzgojno-izobraževalne dejavnosti:
 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za splošno gimnazijo,
 • pouk po predmetniku in učnem načrtu za mednarodno maturo,
 • dejavnosti v okviru programa obveznih izbirnih vsebin,
 • druge oblike vzgojnega dela z dijaki,
 • samostojno delo dijakov,
 • oddajanje šolskih prostorov za vzgojno-izobraževalno in športno-rekreativno dejavnost v soglasju z ustanoviteljem.
Organi zavoda:
 • ravnatelj,
 • svet zavoda in
 • svet staršev.
Strokovni organi zavoda:
 • razrednik,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • učiteljski zbor šole,
 • strokovni aktivi predmetnih področij.
Ravnatelj: mag. Aljoša Brlogar
Pomočnika ravnatelja: mag. Franc Rozman, Gašper Markič, prof.
Predsednica Sveta zavoda: Martina Lušina Basaj, prof.
Predsednik Sveta staršev:  
Seznam delavcev šole: http://www.gimkr.si/ucitelji/seznam-delavcev-sole/
Učiteljski zbor: Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole (glej seznam delavcev šole)
Učiteljski aktivi: http://www.gimkr.si/ucitelji/uciteljski-aktivi/
Razredniki: http://www.gimkr.si/ucitelji/razredniki-v-solskem-letu-2018-2019/
Oddelčni učiteljski zbori: Sestavljajo ga učitelji, ki učijo v posameznem oddelku. Podatke lahko dobite pri razredniku.

a) ORGANIGRAM

b) KONTAKTNI PODATKI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Ime in priimek: mag. Aljoša Brlogar
Delovno mesto: ravnatelj
Poštni naslov: Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj
Elektronski naslov: aljosa.brlogar@gimkr.si
Tel: +386 4 281 17 22

Ime in priimek: Tatjana Cvetko
Delovno mesto: tajnik VIZ
Poštni naslov: Gimnazija Kranj, Koroška cesta 13, 4000 Kranj
Elektronski naslov: tatjana.cvetko2@guest.arnes.si
Tel.: +386 4 281 17 10

c) SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA

Glavni predpisi so objavljeni na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS) http://www.pisrs.si/Pis.web/, straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/,
http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/srednje_solstvo/
Predpisi Evropske Unije so dostopni na http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl.

d) SPREJETI IN PREDLAGANI STRATEŠKI IN PROGRAMSKI DOKUMENTI TER POMEMBNEJŠA POROČILA, STALIŠČA, MNENJA

Dokumenti so dostopni v tajništvu šole oziroma na spletni strani: http://www.gimkr.si/interni-akti

 • Odlok/sklep o ustanovitvi javnega zavoda;
 • Letni delovni načrt (LDN);
 • Poročilo o realizaciji LDN;
 • Letno poslovno in računovodsko poročilo zavoda;
 • Vsebinski in finančni načrt;
 • Šolski koledar
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu;
 • Pravilnik o računovodstvu;
 • Pravilnik o popisu;
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov;
 • Pravilnik o rabi, varovanju in uničenju pečatov;
 • Šolska pravila Gimnazije Kranj;
 • Hišni red Gimnazije Kranj;
 • Interni pravilnik Gimnazije Kranj o šolskem redu na oblikah izobraževalnega dela izven rednega pouka;
 • Pravilnik o hišnem redu v učilnicah
 • Pravilnik o dežurstvu dijakov na Gimnaziji Kranj
 • Pravilnik Gimnazije Kranj o pohvalah, nagradah in priznanjih dijakom
 • Interni pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti;
 • Interni pravilnik o ocenjevanju;
 • Požarni red;
 • Pravilnik o ugotavljanju prepovedanih substanc;
 • Register tveganj;
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja;
 • Pravilnik o uporabi službenih telefonov in drugih naprav ter storitev mobilne tehnologije;
 • Pravilnik o evidenci delovne obveznosti;
 • Poslovnik sveta zavoda;
 • Pravilnik o določanju učnega uspeha;
 • Pravilnik o mednarodnih izmenjavah;
 • Pravilnik o dežurstvu strokovnih sodelavcev;
 • Pravilnik šolske prehrane;
e) KATALOG UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV
 
Dokumenti so dostopni v tajništvu šole oziroma na spletni strani: http://www.gimkr.si/interni-akti

Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom dijakov in posameznih pravic dijakov z uporabo ZUP.

f) SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Zavod ne upravlja z javnimi evidencami.

g) SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

(Seznami niso prosto dostopni.)
 • Seznam vpisanih dijakov za tekoče šolsko leto;
 • Evidenca zaposlenih;
 • Evidenca upokojencev;
 • Evidenca o prejemnikih regresirane prehrane;
 • Evidenca dijakov s statusom in prilagoditvami.
 • Zbirka podatkov o kadrovski evidenci;
 • Zbirka podatkov o plačah zaposlenih;
 • Zbirka podatkov o šolski dokumentaciji;
 • Zbirka podatkov o napredovanju dijakov, izdanih spričevalih in listin;
 • Zbirka podatkov o dijakih vpisanih na šolo in njihovih starših;
 • Zbirka podatkov o dijakih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje;
 • Zbirka podatkov o nadarjenih dijakih;
 • Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijakov;
 • Zbirka podatkov o dijakih, ki opravljajo maturo, poklicno maturo in zaključni izpit.

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI ZAVODU


Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v tajništvu Gimnazije Kranj v času uradnih ur. Uradne ure so vsak delovni dan od 9.00 do 11.00

4. STROŠKOVNIK


Gimnazija Kranj zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) in Stroškovnika. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

V skladu s to uredbo na Gimnaziji Kranj stroške zaračunamo po internem predpisu: Stroškovnik o posredovanju informacij javnega značaja.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA


 • Število vpisanih dijakov;
 • Število maturantov;
 • Število zaposlenih;
 • Šolski koledar;
 • Sklepi sveta zavoda;
 • Sklepi sveta staršev.

Ažurnost dokumenta


Za ažurnost tega dokumenta je odgovorna pomočnik ravnatelja mag. Franc Rozman.

Podpis odgovorne osebe


Ravnatelj: mag. Aljoša Brlogar, prof.

___________________________________

Uporabne povezave

Virtualni sprehod po Gimnaziji

Izdelava virtualnega ogleda
 
Mednarodna matura
IB Diploma Programme
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

EU skladi

Erasmus

KRsKOLESOM

Šola za starše
2020 2021 2022
november december januar
p t s č p s n
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Sodelujemo z:


Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies).  Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogocajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Ne strinjam se